சகல விஷகடிகளுக்கு மந்திரம்

ஓம் ரீங் நசிநசி மசிமசி சகலவிசங்களும் இறங்கு இறங்கு 
மாறு மாறு படுபடு சுவாகா.
இம்மந்திரத்தை உடல் சுத்தியுடன் தூய்மையான இடத்தில் அமர்ந்து
1008 உரு செபிக்க சித்தியாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp us