Month: May 2017

The Thambana chakra told by Thirumoolar

"அஞ்சுள வானை அடவியுள் வாழ்வன

anjula vaanai adaviyul vaazvan
அஞ்சுக்கும் அஞ்செழுத்து அங்குசம் ஆவன
anjukkum anjezhuththu angusam aavana
அஞ்சையும் கூடத் தடுக்கவல் லார்கட்கே
anjaiyum koodath thadukkaval laarkatkae
அஞ்சாதி ஆதி அகம்புக லாமே
anjaathi aathi agampuka laamae".
"ஐந்து கலையில் அகராதி தன்னிலே
ainthu kalaiyil agaraathi thannilae
வந்த நகராதி மாற்றி மகராதி
vantha nagaraathi maatri magaraathi
நந்தியை மூலத்தே நாடிப் பரையொடும்
nandhiyai moolaththae naadip paraiyodum
சந்திசெய் வார்க்குச் சடங்கில்லை தானே
santhisey vaarkkuch sadangillai thaanae".
"அஞ்சுக அஞ்செழுத்து உண்மை அறிந்தபின்
anjuka anjezhuththu unmai arinthapin
நெஞ்சுகத்து உள்ளே நிலையும் பராபரம்
nenjukaththu ullae nilaiyum paraaparam
வஞ்சகம் இல்லை மனைக்கும் அழிவில்லை
vanjagam illai manaikkum azhivillai
தஞ்சம் இதுவென்று சாற்றுகின் றேனே
thanjam ithuvenru saatrukin raenae".
"சிவாயவொடு அவ்வே தெளிந்துஉளத்து ஓதச்
sivaayavodu avvae thelinthuulaththu oathach
சிவாயவொடு அவ்வே சிவனுரு வாகும்
sivaayavodu avvae sivanuru vaagum
சிவாயவொடு அவ்வும் தெளியவல் லார்கள்
sivaayavodu avvum theliyaval laarkal
சிவாயவொடு அவ்வே தெளிந்திருந் தாரே
sivaayavodu avvae thelinthirun thaarae"
says Thirumoolar about the about the method of drawing it. The figure of this chakra is shown below
"அன்புடனே நின்று அமுதமும் ஏற்றியே
anbudanae ninru amuthamum aetriyae
பொன்செய் விளக்கும் புகைதீபம் திசைதொறும்
ponsey vilakkum pukaitheebam thisaithrum
துன்பம் அகற்றித் தொழுவோர் நினையுங்கால்
thunbam agatrith thozuvoar ninaiyungaal
இன்புட னேவந்து எய்திடும் முத்தியே
inbuda naevanthu eythidum muththiyae".
"எய்தி வழிப்படில் எய்தா தனஇல்லை
eythi vazhippadil eythaa thanaillai
எய்தி வழிப்படில் இந்திரன் செல்வமுன்
eythi vazhippadil inthiran selavamun
எய்தி வழிப்படில் எண்சித்தி உண்டாகும்
eythi vazhippadil ensiththi undaagum
எய்தி வழிப்படில் எய்திடும் முத்தியே
eythi vazhippadil eythidum muththiyae"
This chakra has to be drawn in a dried palm leaf or copper plate and placed in pure place. Say 'sivaayanama' and light a lamp and showthoobam (aromatic vapour) and pray. Then all our sorrows will be relieved and we can attain libearation from wordly bonds says Thirumoolar. If we wish for anything with pure heart, we would get it for sure and like Lord Indra we would also attain the wealth, ashta maha siddhis and beatitude says Thirumoolar

Planets Mantra by Agathiar Ayya

"இன்றுநீ சுக்கிரன்தன் கட்டுக் கேளு
inrunee Sukkiranthan kattuk kaelu
இறீம் றீம் நசி மசி யென்று போடே
ireem reem nasi masi yenru poadae."
– அகத்தியர் (Agathiyar)
Agathiyar says that to get relieved from the control of the Venus, we should chant “Ereem Reem Nasi MasiI” for 1, 00,001 times.
The mantra related to the Saturn
"போடுவாய் சனிபகவான் கட்டுக்கேளு
poaduvaai sanibagavaan kattukkaelu
புகழான ஸ்ரீம் றூம் றூம் என்று சொல்லி
pugazhaana sreem room room enru solli
தேடுவாய் லட்சமுருப் போடு போடே
thaeduvaai latchamurup poadu poadae."
– அகத்தியர் (Agathiyar)
Agathiyar says that to get relieved from the control of the Saturn, we should chant “Sreem Room Room” for 1, 00,001 times.
The mantra related to the Raagu
"திறமான இராகுவுட கட்டுதீ
thiramaana iraaguvuda kattutheera
நாடுவாய் அரீம் ஸ்ரீம் நசி மசி என்றுலட்சம்
naaduvaai arIm sreem nasi masi enrulatcham
நலமாகச் செபித்துவரக் கட்டுத் தீரும்
nalamaagach sepiththuvarak kattuth theerum"
– அகத்தியர் (Agathiyar)
Agathiyar says that to get relieved from the control of the Raagu*, we should chant “Areem Sreem Nasi Masi” for 1, 00,001 times.
The mantra related to the Kaethu
"சாடுவாய் கேதுவுட கட்டு தீர
saaduvaai kaethuvuda kattu theera
சரியாக அங் சிங் நசிமசி யென்றுலட்சம் போடே
sariyaaga ang sing nasimasi yenrulatcham poadae"
– அகத்தியர் (Agathiyar)
Agathiyar says that to get relieved from the control of the Kethu*, we should chant “ANG NANG NASI MASI” for 1, 00,001 times.
Let us see about the mantras related to Kuligan who is considered as the son of the Saturn told by Agathiyar.
The mantra related to the Kuligan
"நீடுவாய் குளிகனுட கட்டுத்தீர்க்க
needuvaai kulikanuda kattuththeerkka
நிட்சமாய் ஓம் ஐயும் ஐயுமென லட்சம்
nitsamaai om aiyum aiyumena latcham
தீர்ந்துவிடும் நவக்கிரக உடல்கட்டப்பா
theernthuvidum navakkiraga udalkattappaa"
– அகத்தியர் (Agathiyar)
Agathiyar says that to get relieved from the control of the Kuligan, we should chant “Om Aiyum Aiyum” for 1, 00,001 times.
The mantra related to rulers of the eight directions
"பாரப்பா அட்டதிக்குப் பாலகர்க்குப்
paarappaa attathikkup paalakarkkup
பரிவான கட்டுப் பீஜத்தைக் கேளு
parivaana kattup peejaththaik kaelu
சீரப்பா வீட்சணிவா வா வீரா பார் பார் என்றும்
seerappaa veetsanivaa vaa veeraa paar paar enrum
சிறப்பாகப் புறோம் புறோம் றீங் கங் சிங் சிங் என்றும்
sirappaagap puroam puroam reeeng kang sing sing enrum
கூறப்பா மங் டங் றீங் வங் வங் பங் என்றும்
koorappaa mang tang reeng vang vang pang enrum
குணமுடனே றீ றீ றீ றீ கிறாங் என்றும்
gunamudane ree ree ree ree kiraang enrum
காரப்பா மங் ராங் ராங் வறீம் பம் வம் என்றும்
kaarappaa mang raang raang vareem pam vam enrum
கணக்குலட்ச முருச் செபித்துப் போடே
kanakkulatcha muruch sepiththup poadae."
– அகத்தியர் (Agathiyar)
Agathiyar says that to get relieved from the control of rulers of the eight directions, we should chant “Veetsanivaa Vaa Veera Paar Paar Puroam Puroam Reeng Kang Sing Sing Mang Tang Reeng Vang Vang Pang Ree Ree Ree Ree Kiraang Mang Raang Raang Vareem Bam Vam” for 1, 00,001 times.
If these mantras are succeeded then our body will be relieved from the control of all the planets, the rulers of the eight directions and the panjapootham and can be controlled by you.

அகத்தியர் கூறும் பீஜ மந்திரங்களும் அவற்றின் பலன்களும்!

அகத்தியர் திருமந்திர விளக்கம் 22 என்னும் பாடலில் திருமந்திரமாகிய பஞ்சாக்ஷர மந்திரத்தைப் பற்றி, தத்புருஷம், அகோரம் ஆகிய முகங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் இருபத்தைந்து வகைகளையும் வாமதேவ முகத்திற்கு ஒன்பது வகைகளையும், ஆக மொத்தம் 59 வகைகள் பற்றி மட்டுமே பாடலில் அகத்தியர் கூறுகிறார். தவிர ஒவ்வொரு வகை மந்திரத்தை உச்சரிப்பதனால் என்ன பலன் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தத்புருஷ முகத்தைச் சார்ந்த 25 வகை மந்திரங்களும் அவற்றை ஓதுவதால் உண்டாகும் பயன்கள் பற்றியும் செய்யுள் 5லிருந்து 11வரை அகத்தியர்
பார்த்திடவே தற்புருஷம் இருபத் தஞ்சு
பாடுகிறேன் நமசிவய அகோர மாகும்.
(செய்யுள்.5)
என்று கூறுகிறார். அவையாவன:
மந்திரம் பலன்
1. நங்-சிவயநம – விரும்பிய புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும்.
2. அங்-சிவயநம – இயல்பாகத் தேக நோய் தீரும்
3. வங்-சிவயநம – யோகசித்தி காணலாகும்.
4. உங்-சிவயநம – ஆயுள் விருத்தி
5. ஓம்-அங்-சிவயநம – ஐம்பூதங்களின் மேல் கட்டுப்பாடு உண்டாகும்.
6. கிலி-நமசிவய – உலக வசியம் உண்டாகும்.
7. ஹிரீம்-நமசிவய – நினைத்தது நடக்கும்.
8. ஐ-உம்-நமசிவய – புத்தி, வித்தை நல்கும்.
9. கிலி-உம்-நமசிவய – பிறப்பின்மை நல்கும்.
10. நமசிவய – அமுதம் கிடைக்கும்.
11. நமசிவய-உங்-நமசிவய – நாட்டிலுள்ள வியாதிகள், சுரம் தீரும்.
12. நமசிவய-சிங்-வங்-நமசிவய – அறுபத்துநான்கு பிறவிகள் தீரும்.
13. நமசிவய-வங் – வெற்றி கிடைக்கும்.
14. சவ்-உம்-சிவய – சந்தானம் உண்டாகும்.
15. சிங்-றீம் (சிவய) – வேதாந்த ஞானி ஆவர்
16. உங்-றீம்-சிவயநம – மோட்சம் கிட்டும்.
17. அங்-நங்-நமசிவய – தேக சித்தி உண்டாகும்.
18. அவ்-உம்-சிவயநம – கயிலை வாழ் குருவைக் காணலாம்.
19. ஓம்-சிவயநம – இறப்பை வெல்லலாம்.
20. லங்-றீ-றீ-உங்-நமசிவய – தானியங்கள் கொழிக்கும்.
21. நமசிவய ஓம் – வாணிபம் செழிக்கும்.
22. ஓம்-அங்-உங்-சிவயநம – சாத்விக குணம் உண்டாகும்.
23. ஓம்-ஸ்ரீ-உம்-சிவயநம – தனவான்கள் வசியமாவர்.
24. உங்-ஓம்-நமசிவய – சிரசின் ரோகம் நிற்கும் (தலைவலி).
25. ஓம்-அங்-சிவயநம – நெருப்பினில் பிரவேசிக்கலாம்.
அகோர முகத்தைச் சார்ந்த 25 வகை மந்திரங்களும் அவற்றை ஓதுவதால் உண்டாகும் பயன்கள் பற்றியும் செய்யுள் 12 லிருந்து 20 வரை அகத்தியர் கூறுகிறார். அவையாவன:
1. துங்-நமசிவய – எதிரியின் நண்பர்களுக்குள் பகை உண்டாகும்.
2. ஓம்-கங்-சிவய – சக்தி அருள் உண்டாகும்.
3. ஓம்-சிங்-சிவயநம – ஸ்தம்பனம் (நிலைகுத்தல்) என்கிற சித்தி உண்டாகும்.
4. ஓம்-பங்-சிவயநம – பேசாத பிரம்ம அக்ஷரம் அறியப்படும்.
5. ஓம்-யங்-சிவயநம – சங்கடங்கள் தீரும்.
6. ஓம்-மாங்-சிவயநம – வருணன் மூலம் ஐஸ்வர்யம் உண்டாகும்.
7. ஓம்-மங்-நமசிவய – கடல்களை வற்றச் செய்யும் ஆற்றல் உண்டாகும்.
8. கெங்-ஓம்-நமசிவய – யாவரும் வசியமாவர்.
9. ஓம்-மங்-யங்-சிவய – விஷங்கள் பறந்தோடும்.
10. அங்-ரங்-ஓம் சிவய – கடலைத் தாண்டி வானத்தில் பறக்கலாம்.
11. ஓம்-அங்-சிங்-சிவயநம – சுவர்க்க கன்னியரைக் காணலாம்.
12. ஓம்-வங்-சிங்-சிவயநம – முக்குணத்தை வெல்லலாம்.
13. ஹிரீம் நமசிவய – விஷம் முறியும்; காணாத காட்சி காணலாம்.
14. ஐ-உம்-சிவயநம – நான்கு வேதங்களையும் ஆறு சாத்திரங்களையும் அறியலாம்.
15. வங்-சிங்-ஓம்-சிவய – தேவர்கள் தரிசனம் கிடைக்கும்.
16. சங்-சிவயநம – விஷத்தால் இறந்தவரை எழுப்பலாம்.
17. ஓம்-துங்-சிவயநம – ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவை செய்யலாம்.
18. ஹீ-வம்-ஹிரிம்-ஓம்-சிவயநம – பெரிய நிலப்பரப்புக்கு அதிபனாவான்.
19. சிங்-நமசிவய – தென்னை மரத்தை வளைக்கலாம்.
20. வங்-சிவயநம – மழையில் நனையாமல் செல்லலாம்.
21. சிவய-ஓம்-ஸ்ரீயும் – மழையை நிறுத்தலாம்.
22. கிலி-உம்-சிவ – ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும்.
23. ஓம்-கங்-சிவ்-உம்-சிவய – கடலின் மேல் ஓடலாம்.
24. சங்-யவ்-சிமந – ஓடும் நீரை நிறுத்தி அதன்மேல் நடக்கலாம்.
25. மங்-நங்-சிங்-சிவய – பிசாசுகளையும் ராட்சஸர்களையும் அடக்கலாம்.
வாம தேவத்தைச் சார்ந்த 25 மந்திரங்களில் ஒன்பது மட்டும் இந்தப் பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு:
1. ஓம்-புரோம்-சிவய – அமுதத்தைச் சுவைக்கலாம்.
2. ஓம்-ஐ-உம்-சிவய – மோனத்தில் இருக்கும் முனிவர்களைத் தரிசிக்கலாம்.
3. ஐ-உம்-ஸ்ரீ-சிவய – ககன விமானம் கண்முன் தோன்றுதல்.
4. உங்-தெங்-ஓம்-சிவய – பஞ்சதரு வந்து பலன் தரும்.
5. கங்-உங்-கிங்-நசி-ஓம் – காமதேனு வந்து பலன் தரும்.
6. சங்-சிவய-நம – தேவர் அரங்கம் கண்முன் தோன்றும்.
7. மங்-சிவ-ஓம்-நம – இச்சா சக்தி முன் தோன்றி அபயம் அளிப்பாள்.
8. ஸ்ரீ-உம்-சிவய – விஷ்ணு அபயமளிப்பார்.
9. சங்-ஸ்ரீ-உம்-அங்-சிவயநம – கயிலைவளநாதர் முன் தோன்றுவார்.
இதில் முக்கிய குறிப்பு என்னவென்றால், இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் அரிசி (அக்ஷதை) போன்றவை, பீஜமந்திரங்கள் நெல் போன்றவை. இந்த மந்திரங்களைச் சீரியதொரு குரு மூலம் கற்றுச் சரியாக உச்சரித்தல் வேண்டும். அவற்றைத் தவறாக உபயோகிக்கக் கூடாது. குருவழி கற்றால் தான் இந்தப் பீஜமந்திரங்கள் பலன்தரும்.
WhatsApp WhatsApp us