சகல தோஷங்களும்,காற்று கருப்பு நீங்க ஸ்லோகம்

தெற்கு முகம் நரஸிம்ஹம்
ஒம் நமோ பகவதே பஞ்ச வதனாய தஷிண முகே
கரால வதனாய நிருஸிம்ஹாய
ஸகல பூத ப்ரேத ப்ரமதனாய ஸ்வாஹா !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp us