உங்கள் உடலே உங்கள் யந்திர தகடு

உங்கள் உடலே உங்கள் யந்திர தகடு

மந்திரவாதி ஆகலாம் நீங்களும் பணக்காரர் ஆக?

அஷ்ட கர்ம மந்திரங்களில் வசிய மந்திரங்களை பயண்படுத்தி நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாம்” வரும் காலத்தில் பில்கேட்ஸ் ஆகும் உறவுகளுக்காக இந்த மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறேன் ; இந்த மந்திரத்தை தவரான விசயங்களுக்கு பயண்படுத்தினால் பிரபஞ்சம் சட்டம் உங்களுக்கு தண்டனை தரும் !
ஓம் ஸ்ரீம் ஐய்யும் கிலியும் சவ்வும் ரீயும் ஓம் யங் ய ந ம சி வ
(உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள் )
என் வசம் வசி வசி  சுவாஹா :

நம் உடல் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனாது அதற்கு மீறிய யந்திர தகடு கிடையாது . நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் மனதில் உச்சரிக்கும் சொல்கள் அனைத்தும் உங்கள் உடல் ஆகிய யந்திர தகடில் பதிவாகி அது? பிரபஞ்சம் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp us