வசிய மந்திரம்

 
 
வங் சிங் வசி வசி சிங் வங் சிவ சிவ
 
To know in details of the usage , please whats app 601111467026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp us